"...dům s nulovými náklady na bydlení
není nesmysl"

jak toho docílit:

...pasivní & nízkoenergetické domy

"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).... " - takto popisuje pasivní dům norma ČSN 73 0540

Norma dále dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergetické a pasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a), například v Německu je za nízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba!

- toť obecná citace z webu Centra pasivního domu

Z vlastní zkušenosti vím, že parametry správně navrženého pasivního domu (dům, kde se teoretické hodnoty energetické náročnosti liší jen minimálně od hodnot skutečně naměřených) není možné možné docílit na jakémkoliv místě - resp. pokud není vhodná orientace objektu, tak ani sebekvalitnější materiály či sebelepší projekt nepomohou. Pro pasivní dům musí být všechny podmínky ideálně sladěny - orientace pozemku, optimální tvar budovy, kvalitní projekt, bezchybně odvedené stavbní práce a v neposlední řadě i správné užívání objektu.
V případech, kde není orientace pozemku ideální je ale možné hovořit o nízkoenergetickém domě. Takovýto dům je možné navrhnout prakticky na libovolném pozemku a záleží jen na použité konstrukci, do jaké míry se pasivnímu standartu přiblížit.
U našeho systému je možné se pohybovat i u nevhodného pozemku na hranici dotace SFŽP pro novostavby - tedy do požadovaných 20 kWh/(m2a).
V případě realizace nejen vlastního domu, ale i dalších opatření snížujících náklady na jeho provoz je možné se bavit o domě nejen s minimálními, ale i s nulovými provozními náklady.